Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

in de mobiliteitsbranche

RVU in het kort

Sinds 1 mei 2021 is de Regeling Vervroegd Uittreden voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (RVU) in het leven geroepen.

Als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord kunnen werknemers in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche maximaal 3 jaar voor hun AOW-datum een beroep doen op de RVU-regeling en zo eerder stoppen met werken. Het gaat daarbij om werknemers die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd.

Op deze website staat alle belangrijke informatie over de RVU-regeling: hier vind je het volledige reglement met daarin alle spelregels.

Voor wie is de RVU?

Aan de RVU kunnen de volgende werknemers deelnemen:

  • Werknemers die de afgelopen vijf jaar onafgebroken onder de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf vielen in een toepasselijke functie (bijlage 10 van de arbeidsvoorwaarden cao), en
  • die over maximaal 3 jaar en minimaal 6 maanden de AOW-leeftijd bereiken. Klik hier voor de AOW-datum.

Let op: er zit een limiet aan het aantal aanmeldingen.

Voor welke beroepen geldt de RVU?

In de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is een lijst opgenomen met alle beroepen die gebruik kunnen maken van de RVU. Klik hier voor de lijst.

Hoogte van de RVU-uitkering

De RVU-uitkering is in 2024 bruto € 2.182 bruto per maand. Afhankelijk of je de loonheffingskorting toepast betekent dit een netto RVU-uitkering van € 1.533 (met loonheffingskorting) of € 1.260 (zonder loonheffingskorting) per maand. Deze uitkering is gebaseerd op de netto AOW-uitkering. Werk je minder dan 38 uur per week? Dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage.

Maak je gebruik van het Generatiepact Variant 3: 80%-90%-100% en was je Oorspronkelijke arbeidsduur 38 uur? Afhankelijk van de loonheffingskorting betekent dit een netto RVU-uitkering van € 1.414 (met loonheffingskorting) of € 1.134 (zonder loonheffingskorting) per maand.

Vraag advies

Om gebruik te maken van de RVU moet je je baan definitief opzeggen, dat is een forse en grote stap! Daarnaast kan de hoogte van een netto RVU-uitkering verschillen in een individueel geval, bijvoorbeeld vanwege het wel of niet toepassen van een heffingskorting. We raden je daarom aan om financieel advies te vragen voordat je die beslissing neemt. Daar helpen we je graag bij: werknemers in de bedrijfstak voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf kunnen via het onderstaande formulier hiernaast gratis financieel adviesgesprek over de RVU aanvragen.

Het financieel advies wordt door gebruikers als heel prettig ervaren: je krijgt goed antwoord op je vragen en het hielp deelnemers om een weloverwogen keuze voor de RVU te maken.

Ik wil financieel advies

Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.
Dit is een verplicht veld.

Aanmelden voor een RVU-uitkering

Je kunt je online aanmelden, of het aanmeldformulier downloaden en dit via de post laten bezorgen of het zelf afleveren. Let op: er zijn een aantal bijlagen verplicht. Maak dit in orde voordat je je aanmeldt.

Online aanmelden Aanmeldformulier downloaden

Veelgestelde vragen (FAQ)

Aanmelden RVU

De RVU voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf is een brancheregeling. Deelname aan deze RVU is onder voorwaarden mogelijk voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever vallend onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.
Val je niet onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf? Maar wil je wel graag deelnemen aan de RVU? Informeer dan bij de cao-partijen in jouw branche welke regelingen er eventueel in jouw branche gelden.

Werknemers kunnen zich online aanmelden via de website www.mvtrvu.nl. Je kunt ook het aanmeldformulier downloaden en per post versturen naar de stichting RVU, Postbus 491, 3990 GG Houten.

Minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden voordat je uit dienst wilt treden. Voorbeeld: als je op 1 juli wil starten met de RVU, dan kun je je in de maanden januari, februari of maart aanmelden.

Nee, de werknemer kan de arbeidsovereenkomst pas opzeggen als de stichting RVU voor deelname aan de RVU. Pas daarna dient de werknemer zijn baan op te zeggen.

Uiterlijk in december 2025 kan je starten met deelnemen. Aanmelden moet minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden van te voren.

In dat geval moet de werknemer samen met de werkgever de aanvraag indienen. Beiden moeten aangeven dat zij instemmen met de aanvraag. Bovendien zal de stichting RVU een schriftelijke afspraak moeten maken met de werknemer en de werkgever over de fiscale gevolgen. De belastingdienst berekent namelijk een extra heffing als er sprake is van een aanvullende ontslagvergoeding boven de drempelvrijstelling. Er zal schriftelijk moeten worden vastgelegd tussen de stichting RVU en de werkgever dat de extra heffing ten laste komt voor de werkgever en geen gevolgen heeft voor de stichting RVU. Bij parttimers ontstaat er financiële ruimte voor een aanvullende ontslagvergoeding tot aan de drempelvrijstelling zodat er geen extra heffing verschuldigd is. In dat geval moet ook een schriftelijke afspraak worden gemaakt tussen de stichting RVU en de werkgever.

Voorwaarden voor deelname aan de RVU

Ja dat kan, maar dan zal de RVU-uitkering naar rato worden berekend.

Ja dat kan. De RVU-uitkering wordt dan naar rato berekend op basis van het loon (Voorbeeld: Variant 80/90/100%: telt als parttimer 90%).

Ja, je moet volledig stoppen met werken. Vrijwilligerswerk is wel toegestaan en heeft dus geen gevolgen voor je RVU-uitkering.

Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is kan er niet worden deelgenomen aan de RVU. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan dit wel. De hoogte van de uitkering is dan naar rato van de arbeidsgeschiktheid. Wel wordt er dringend geadviseerd om vooraf informatie in te winnen bij een (financieel) adviseur om te bespreken of dit in jouw individuele geval passend is.

Nee, de werknemer beslist zelf of hij wilt deelnemen aan de RVU: de werknemer heeft geen goedkeuring van de werkgever nodig. Maar uiteraard is het wel beter om het samen te bespreken, omdat je je baan gaat opzeggen. Dat heeft ook voor je werkgever consequenties en bovendien kan het zo zijn dat je werkgever aanvullende afspraken met je wil maken.

Dit is anders als de werknemer van de werkgever een aanvullende ontslagvergoeding ontvangt! In dat geval is er wel instemming nodig en moet de aanmelding door werkgever en werknemer gezamenlijk gebeuren.

Nee, indien er recht is op een WW-uitkering kan men niet deelnemen aan de RVU. De arbeidsovereenkomst moet op verzoek van de werknemer worden beëindigd.

Aangemeld en dan…?

De stichting RVU beslist in principe binnen twee weken of de aanvraag tot deelname wordt goedgekeurd. Je ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van een voorwaardelijke toekenning van de RVU-uitkering. Het enige wat je dan nog moet doen is binnen zes weken de schriftelijke opzegging van je arbeidsovereenkomst en de bevestiging hiervan van de werkgever aan de Stichting RVU doorgeven. Daarna wordt het omgezet in een definitieve toekenning.

Na definitieve toekenning van de RVU-uitkering wordt de RVU-uitkering uitbetaald in de eerste maand na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De uitbetaling vindt in principe plaats op de 25e dag van de maand.

Nadat de werknemer bericht heeft ontvangen dat de aanmelding tot deelname aan de RVU voorwaardelijk wordt toegekend, moet de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 6 weken schriftelijk door de werknemer bij de werkgever worden opgezegd. De schriftelijke opzegging en de bevestiging van de opzegging door de werkgever moeten vervolgens door de werknemer aan de stichting RVU worden toegestuurd. Pas daarna kan de RVU-uitkering op de afgesproken datum starten.

Cao-partijen bevelen aan de werkgever zelf te informeren zodra je de aanvraag voor een RVU-uitkering wilt gaan doen. De stichting RVU zal de werkgever ook informeren zodra de werknemer een voorwaardelijke toekenning voor de RVU-uitkering heeft ontvangen. Dit wordt gedaan omdat afstemming tussen de stichting RVU en de werkgever noodzakelijk is over de fiscale gevolgen, als de werkgever een ontslagvergoeding zou willen meegeven. (De zogenaamde pseudo-eindheffing).

Op de RVU-uitkering moet belasting worden ingehouden. Je kan er voor kiezen om loonheffingskorting toe te passen op je RVU-uitkering. Door deze korting betaal je minder belasting over de RVU-uitkering en is het nettobedrag hoger. Echter, als je ook gebruik wil maken van vervroegd ouderdomspensioen van PMT zal PMT ook de vraag stellen of je de loonheffingskorting wil toepassen. Je mag de loonheffingskorting maar op één uitkering tegelijkertijd toepassen. Anders betaal je te weinig belasting.

Bij de voorwaardelijke toekenningsbrief ontvang je een formulier om aan te geven of je loonheffingskorting wil toepassen op je RVU-uitkering. Dit formulier moet je vervolgens meesturen samen met je opzegbrief en de bevestiging van je ontslag door de werkgever. Je kan het formulier ook hier downloaden.

Cao partijen hebben het bedrijf WW+ gecontracteerd om de uitbetalingen te doen en de periodieke overzichten aan de deelnemers te verstrekken. Dit bedrijf voert ook al de bedrijfstak regeling voor het derde WW-jaar uit (vandaar de naam WW+). Uitkeringsgerechtigden krijgen toegang tot het portaal, waarin de uitkeringsspecificaties en jaaropgaven staan.

Financiële consequenties

Ja, het is mogelijk om alvast een stukje pensioen te laten ingaan. Dat was al mogelijk, maar was voor de PMT deelnemer een stuk duurder omdat er nog geen regeling was waarin er een fors RVU basisbedrag wordt ontvangen. Nu is dus minder vervroegd pensioen nodig om samen met de RVU-uitkering voor een redelijk inkomen te zorgen. Voor de exacte berekeningen kan men terecht bij de pensioenconsulent van het pensioenfonds PMT. De service- en contactinformatie vind je op www.pmt.nl/deelnemer/contact/.

Als je naast een RVU-uitkering wil ontvangen moet je dit op tijd aanvragen bij het pensioenfonds. Neem minimaal 6 maanden van tevoren contact op met PMT. Let op dat dit dus langer duurt dan de aanvraag voor de RU-uitkering. Meer informatie over vervoegd pensioen vind je op de website van PMT.

Nee, zodra men uit dienst gaat, stopt de opbouw van pensioen.

Nee, als je gebruikmaakt van de RVU is het niet mogelijk om een WW-uitkering aan te vragen. Bij de belastingaangifte moet de uitvoeringsinstantie aangeven dat er sprake is van een RVU-uitkering. Daarnaast houdt het UWV een overzicht bij van cao’s waarin afspraken over RVU zijn gemaakt.

Nee, er wordt niet apart een bedrag voor vakantiebijslag uitgekeerd.

Financieel advies

Ja dat kan. Cao-partijen vinden het belangrijk dat je vooraf financieel advies kunt inwinnen. Er zijn twee externe financiële adviseurs beschikbaar waar men kosteloos advies kan inwinnen. Kijk bij ‘Vraag advies’ voor de mogelijkheden voor financieel advies.

Ja, dat kan maar het pensioenfonds adviseert uitsluitend over de pensioenregeling. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de maandelijkse RVU-uitkering aan te vullen met een gedeelte vervroegd pensioen. Voor de exacte berekeningen kan je terecht bij de pensioenconsulent van PMT.

Overige vragen

Cao-partijen hebben afgesproken om 7 jaar lang een extra heffing te doen op de premie Sociaal Fonds die alle bedrijven betalen om de regeling te financieren.

Er zit een limiet aan het aantal aanmeldingen. Is die limiet bereikt vóór 31 december 2025 dan zal tussentijds de regeling worden gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Als er meteen vanaf de start veel aanmeldingen zijn, dan kan er besloten worden om de regeling tijdelijk te sluiten totdat er weer voldoende financiering is. Er zal dan een wachtlijst worden gemaakt op volgorde van binnenkomst. Er zal een indicatie worden gegeven over de te verwachten duur van de wachttijd. Dit heeft geen gevolgen voor de mensen die al een RVU-uitkering ontvangen.

In de maand dat de RVU deelnemer een AOW-uitkering gaat ontvangen stopt de RVU-uitkering. De RVU-uitkering stopt eerder als de RVU deelnemer voor de AOW-datum overlijdt of weer gaat werken.

Dan wordt de RVU-uitkering gestopt. Als de deelnemer niet of te laat bij de stichting RVU heeft gemeld dat hij weer werkt dan worden onverschuldigd betaalde RVU uitkeringen teruggevorderd.

De RVU deelnemer kan in het portaal Mijn WWplus wijzigingen doorgeven, zoals wijziging van adreswijziging of bankrekeningnummer.

Meer informatie?

Werkgevers kunnen meer informatie opvragen bij BOVAG.

  • BOVAG leden kunnen bellen met BOVAG Ledenadvies via: 030 – 65 95 300
  • Niet-leden kunnen BOVAG bereiken via: 030 – 65 95 480

Medewerkers kunnen bellen met de vakbonden die betrokken zijn bij de cao:

  • FNV: telefoon: 088 - 368 0 368
  • CNV: telefoon 030 – 751 1 007
  • De Unie: telefoon 0345 – 851 963